DANUTĖ VIPARTIENĖ

0.0 / 5 (0 atsiliepimai)

Teisinės paslaugos
Teisininkė DANUTĖ VIPARTIENĖ
Teisės magistrė


TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS:
konsultacijos, patarimai, teisinių dokumentų rengimas.

CILVILINĖ TEISĖ:
1. ŠEIMOS TEISĖ: santuokos teisės (iki santuokos ir po santuokos sutarčių, santuokos sudarymo ir nutraukimo, negaliojimo, pabaigos, sutuoktinių gyvenimo skyrium ir kt.); sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos; vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos; tėvų teisės ir pareigos vaikams; ginčai dėl vaikų; turtinės vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos; įvaikinimas; kitų šeimos narių teisės ir pareigos; globa ir rūpyba; civilinės būklės aktų registravimo ir kitais šeimos teisės klausimais.
2. DAIKTINĖS TEISĖS: daiktai; daiktinės teisės; turto valdymas; nuosavybės teisė; turto patikėjimo teisė; servitutas; uzufruktas; užstatymo teisė; turto nuoma; hipoteka; įkeitimas; daikto sulaikymas; kito asmens turto administravimas; daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo ir kitais daiktinės teisės klausimais.
3. PAVELDĖJIMO TEISĖ: įpėdiniai; paveldėjimas pagal įstatymą; paveldėjimas pagal testamentą; bendras sutuoktinių testamentas ir sutuoktinių paveldėjimo teisė; palikimo priėmimas ir atsakomybė už palikėjo skolas; įpėdinių savitarpio santykiai; atskirų turto rūšių paveldėjimo ypatybės ir kitais paveldėjimo ar palikimo priėmimo teisės klausimais.
4. PRIEVOLIŲ TEISĖ: prievolių išaiškinimas; skolininkų ir kreditorių daugetas; dalomosios nedalomosios prievolės; alternatyvios prievolės; sąlyginės prievolės; terminuotos prievolės; piniginės prievolės; prievolių vykdymo ir nevykdymo teisinės pasekmės; kreditoriaus interesų gynimas; prievolių vykdymo užtikrinimas; netesybos; garantija; rankpiningiai; reikalavimo perleidimas; reikalavimo perėjimas trečiajam asmeniui regreso tvarka; skolos perkėlimas; prievolių pabaiga; bendrieji prievolių pabaigos pagrindai; įskaitymas; novacija; restitucija ir kitais prievolių teisės klausimais.
5. SUTARČIŲ TEISĖ: bendraisiais sutarčių klausimais; sutarčių sudarymo; galios ir formos; sutarčių aiškinimo; turinio; vykdymo; neįvykdymo; sutarčių pabaigos ir kt. sutarčių teisės klausimais.
6. KITAIS PAGRINDAIS ATSIRANDANČIOS PRIEVOLĖS: kito asmens reikalų tvarkymas; nepagrįstas praturtėjimas; civilinė atsakomybė ir kitais klausimais.
7. ATSKIROS SUTARČIŲ RŪŠYS: pirkimas – pardavimas; mainai; sklolos padengimas ir turto perleidimas už rentą; renta; dovanojimas; nuoma; žemės nuoma; lizingas; gyvenamųjų patalpų nuoma; negyvenamųjų patalpų nuoma; ranga; statybos ranga ir kitais klausimais.
8. DRAUDIMO TEISĖS KLAUSIMAIS dėl pažeistų teisių gynimo sveikatos draudimo klausimais, kai sudaromos sveikatos draudimo sutartys su nevalstybinėmis draudimo institucijomis; nekilnojamojo ir kilnojamojo turto draudimo; įvairiais draudiniminių įvykių klausimais.
9. TAIKOS SUTARČIŲ: šalių taikinimo klausimais; atstovavimas šalių derybose, kai ginčą siekiama išspręsti ne teisme.
10. IR KITAIS CIVILINĖS TEISĖS KLAUSIMAIS.

ŽEMĖS TEISĖ: pirkimo; pardavimo; žemės tarp bendraturčių padalinimo; sankcijų; nuomos; žemės padalinimo; projektų; detaliųjų planų; namų valdų ir kt. klausimais.

DARBO TEISĖ:
1. Darbo sutarčių sudarymo ir nutraukimo klausimais;
2. Būtinųjų darbo sąlygų klausimais;
3. Išbandomojo laikotarpio klausimais;
4. Darbo sutarčių rūšių klausimais;
5. Žalos, susijusios su darbo santykiais, atlyginimo klausimais;
6. Materialinės atsakomybės klausimais;
7. Neteisėto atleidimo iš darbo klausimais;
8. Pažeistų darbo teisių gynimo, jų atstatymo ir kt. klausimais.


ADMINISTRACINĖ TEISĖ:
1. įvairiais administracinės teisės klausimais sprendžiant ginčą ne teisme ir teisme.


BAUDŽIAMOJI TEISĖ:
1. Konsultacijos, patarimai, dokumentų rengimas įvairiais baudžiamosios teisės klausimais.

FINANSŲ TEISĖ:
1. viešųjų ir privačių finansų, biudžeto sudarymo, finansinių planų rengimo, mokestinių ginčų sprendimo ir kitais finansų teisės klausimais.

KREIPIMOSI TVARKA:

* Siekiant kuo efektyviau bylą išspręsti, prašoma iš anksto užsiregistruoti, o į konsultaciją atvykti pasiruošus:
1) pas teisininkę atvykstama iš anksto užsiregistravus telefonu ir suderinus atvykimo laiką bei datą;
2) kreipiantis telefonu, kuo išsamiau apibūdinti situaciją;
3) atvykus tiksliai suformuluoti klausimus ir turėti su byla susijusius dokumentus, bei įrodymus;
4) jeigu teismo procesas pradėtas, turėti proceso dokumentus bei pranešimus dėl procesinių dokumentų teismui pateikimo termino;
5) esant būtinybei pareikalavus teisininkei, pateikti būtinus bylai papildomus įrodymus, ar pasistengti juos gauti ir kuo per trumpesnį laiką pristatyti;
6) neesant galimybei gauti ar pateikti papildomų įrodymų, apie tai informuoti teisininkę, jog neužvilkinant proceso ir terminų, būtų galima laiku ir tinkamai išspręsti papildomų užklausimų klausimus;
7) esant nustatytam procesiniam terminui, nevilkinti laiko ir kuo skubiau atvykti pas teisininkę, jog būtų galima laiku išanalizuoti bylą, tinkamai bei kokybiškai parengti dokumentus;
8) likus 3-5 d. terminui iki procesinių dokumentų įteikimo teismui, ginčų komisijai ar kitam administraciniam organui, už skubų bylos išanalizavimą ir dokumento parengimą, imamas 30 proc. papildomas mokestis nuo sutartos dokumento kainos. Likus 1 dienai iki procesinio dokumento įteikimo, imamas dvigubas mokestis pagal nustatytus tarifus;
9) procesinio dokumento surašymui imamas garantinis 50 proc. dokumento kainos užstatas (pavedimu į banko sąskaitą). Dokumentą parengus, užstatas į procesinio dokumento bendrą kainą įskaitomas;
10) paslaugos nutraukiamos dėl kliento kaltės, kai jis neveikia tikslingai, sąžiningai ir protingai, ar laiku nepateikia būtinų dokumentų ir nesistengia jų pats išreikalauti kai tai būtina, nevykdo ar nesilaiko būtinų proceso reikalavimų, ar už suteiktas teisines paslaugas vengia sąžiningai atsiskaityti, neatsiskaito arba yra nemokus;
11) už suteiktas paslaugos tinkamai atsiskaičius ar pateikus būtinus dokumentus, paslaugos gali būti atnaujinamos ir tęsiamos;
12) paslaugos teikiamos, laikantis įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, abiejų šalių teisingumo, protingumo, sąžiningumo, solidarumo bei konfidencialumo principų.

TEISINIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI:

*Paslaugų kainos nustatomos šalių susitarimu, vadovaujantis nustatytais įkainiais, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir vertę ir kitas aplinkybes, gali būti mažinamos arba didinamos.
*Susitarimas dėl paslaugų teikimo gali būti žodinis arba rašytinis, visais atvejais grįstas šalių teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.
Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 Nr. 1R-77 įsakymu, pasikeitė teisinių paslaugų įkainiai.
Teisinių paslaugų įkainiai skaičiuojami atsižvelgiant į LR statistikos departamento skelbtiną šalies užpraėjusio ketvirtčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkį 714,5 Eur (2 467 Lt) ir nustatytą koeficientą, ir, šiuos kriterijus:
1. bylos sudėtingumą;
2. teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą;
3. pakartotinį dalyvavimą toje byloje;
4. būtinybę išvykti į kitą vietovę;
5. teisinių paslaugų teikimo pobūdį;
6. sprendžiamų teisinių klausimų naujumą;
7. šalių elgesį proceso metu;
8. teisininko darbo laiko sąnaudas;
9. bylos kainą, turto vertę, dokumento apimtį;
10. paslaugų kokybę kitas svarbias aplinkybes.

TEISINIŲ PASLAUGŲ KAINOS:
1. Pirminė teisinė pagalba:
* pirminė konsultacija nuo 0,30 val. iki 1 val. – 31,50 Eur

2. Antrinė teisinė pagalba specialiaisias teisės klausimais:
* konsultacija labai sudėtingose bylose, 1 val. – 73,50 Eur.

PASTABA. PASKELBTOS KAINOS YRA TIK ORIENTACINĖS, GALIAUSIAI SUTARIAMOS ŠALIŲ SUSITARIMU.

DOKUMENTŲ SURAŠYMO FIKSUOTOS KAINOS:
(dokumentų kainos gali mažinamos arba didinamos, priklausomai nuo aukčiau išvardintų kriterijų ir kitų aplinkybių)
Už teikiamas teisines paslaugas rekomenduojami fiksuoti užmokesčio dydžiai:
1. už pareiškimą spręsti ginčą ne teisme, jeigu toliau byla nagrinėjama teisme, – 0,3 = 214,35 Eur (739,50 Lt);
2. už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį – 2,5 =1786,25 Eur (6162,56 Lt);
3. už dubliką, tripliką – 1,5 = 1071,75 Eur (3697,53 Lt);
4. už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo – 1,5 = 1071,75 Eur (3697,53 Lt);
5. už atsakovo prieštaravimą dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, už ieškovo atsiliepimą į atsakovo prieštaravimą – 0,85 = 607,32 Eur (2095,27 Lt);
6. už pareiškimą išduoti teismo įsakymą – 0,25 = 178,62 Eur (616,25 Lt);
7. už skolininko prieštaravimą dėl kreditoriaus pareiškimo – 0,25 =178,62 Eur (616,25 Lt);
8. už prašymą atnaujinti procesą – 2,5 = 1786,25 Eur (6162,56 Lt);
9. už apeliacinį skundą – 2,5= 1786,25 Eur (6162,56 Lt) ;
10. už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, – 1,7 = 1214,65 Eur (4190,54 Lt);
11. už atsiliepimą į apeliacinį skundą – 1,3 = 928,85 Eur (3204,53 Lt);
12. už kasacinį skundą – 3 = 2143,50 Eur (7395,07 Lt);
13. už kasacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios arba apeliacinės instancijos teisme, – 2,2 = 1571,90 Eur (5423,05 Lt);
14. už atsiliepimą į kasacinį skundą – 1,7 = 1214,65 Eur (4190,54 Lt);
15. už atskirąjį skundą – 0,4 = 285,80 Eur (986,01 Lt);
16. už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, – 0,4 = 285,80 Eur (986,01 Lt);
17. už kitų, nenurodytų dokumentų parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) – 0,1= 71,45 Eur (245,50 Lt);
18. už kiekvieną paklausimą renkant bylai reikalingus įrodymus – 0,01 = 7,14 Eur (24,65 Lt);
19. už vieną teisinių konsultacijų, pasirengimui dalyvavimo derybose ar šalių taikinime, dalyvaujant šalių derybose ar taikinime, atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, valandą – 0,1 = 71,45 Eur (245,50 Lt);
20. kitų teisinių paslaugų, nenurodytų virš punktuose, teikimo valandą – 0,1 = 71,45 Eur (245,50 Lt).
Pastaba. Į paslaugų kainas įeina dokumentų ir bylos analizė, tyrimai, įrodymų rinkimas, bei pasirengimui skirtas laikas ir pastangos.
Klientai telefonu nekonsultuojami, arba tik dalinai ir sąžiningai mokūs, kai vėliau už gautą paslaugą atvykę atsiskaito.
Už suteiktas teisines paslaugas privaloma atsiskaityti iš karto grynais arba pavedimu, o jeigu už paslaugų paketą viena kaina sutariama, tai gali būti mokama dalimis, pagal abiejų šalių susitarimą. Visais atvejais kainos gali būti keičiamos, priklausomai nuo bylos tėkmės ir situacijos keitimosi, sudėtingumo ir pan.
Klientams, atsiskaičius visiškai ar iš dalies, visais atvejais išrašomos sąskaitos - faktūros.

Asmenys, besikreipiantys teisinių paslaugų ir jas gaudami, turi laikytis teisininko profesinės paslapties ir bylos konfidencialumo.
Iki malonaus susitikimo!

Teisininkė DANUTĖ VIPARTIENĖ
Kontaktai:
Tel. Nr.: + 370 615 96771 + 370 615 96771
E-paštu: dvteisineskonsultacijos@gmail.com
Ind. veiklos paž. reg. Nr. 266991, EVRK (2 red.) Nr. 691030, Trakai

Vieta: Visa Lietuva

Pastarąjį kartą prisijungė: prieš 3 metų

Užsiregistravo: 2015-04-07

  • SIŪLOMOS PASLAUGOS1
  • SUKURTI SKELBIMAI0
  • ATSILIEPIMAI0

Teisinės paslaugos

Teisinės paslaugos
Teisininkė DANUTĖ VIPARTIENĖ
Teisės magistrė

Teisininko pranašumas: tarp šalių kilę ginčai išsprendžiami iki teisimine tvarka arba taikos keliu.
TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS:
konsultacijos, patarimai, teisinių dokumentų rengimas, šalių taikinimas, atstovavimas derybose, ginčų sprendime, sutarčių derybose, ikiteisminėse institucijose ir kt.

CILVILINĖ TEISĖ:
1. ŠEIMOS TEISĖ: santuokos teisės (iki santuokos ir po santuokos sutarčių, santuokos sudarymo ir nutraukimo, negaliojimo, pabaigos, sutuoktinių gyvenimo skyrium ir kt.); sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos; vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos; tėvų teisės ir pareigos vaikams; ginčai dėl vaikų; turtinės vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos; įvaikinimas; kitų šeimos narių teisės ir pareigos; globa ir rūpyba; civilinės būklės aktų registravimo ir kitais šeimos teisės klausimais.
2. DAIKTINĖS TEISĖS: daiktai; daiktinės teisės; turto valdymas; nuosavybės teisė; turto patikėjimo teisė; servitutas; uzufruktas; užstatymo teisė; turto nuoma; hipoteka; įkeitimas; daikto sulaikymas; kito asmens turto administravimas; daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo ir kitais daiktinės teisės klausimais.
3. PAVELDĖJIMO TEISĖ: įpėdiniai; paveldėjimas pagal įstatymą; paveldėjimas pagal testamentą; bendras sutuoktinių testamentas ir sutuoktinių paveldėjimo teisė; palikimo priėmimas ir atsakomybė už palikėjo skolas; įpėdinių savitarpio santykiai; atskirų turto rūšių paveldėjimo ypatybės ir kitais paveldėjimo ar palikimo priėmimo teisės klausimais.
4. PRIEVOLIŲ TEISĖ: prievolių išaiškinimas; skolininkų ir kreditorių daugetas; dalomosios nedalomosios prievolės; alternatyvios prievolės; sąlyginės prievolės; terminuotos prievolės; piniginės prievolės; prievolių vykdymo ir nevykdymo teisinės pasekmės; kreditoriaus interesų gynimas; prievolių vykdymo užtikrinimas; netesybos; garantija; rankpiningiai; reikalavimo perleidimas; reikalavimo perėjimas trečiajam asmeniui regreso tvarka; skolos perkėlimas; prievolių pabaiga; bendrieji prievolių pabaigos pagrindai; įskaitymas; novacija; restitucija ir kitais prievolių teisės klausimais.
5. SUTARČIŲ TEISĖ: bendraisiais sutarčių klausimais; sutarčių sudarymo; galios ir formos; sutarčių aiškinimo; turinio; vykdymo; neįvykdymo; sutarčių pabaigos ir kt. sutarčių teisės klausimais.
6. KITAIS PAGRINDAIS ATSIRANDANČIOS PRIEVOLĖS: kito asmens reikalų tvarkymas; nepagrįstas praturtėjimas; civilinė atsakomybė ir kitais klausimais.
7. ATSKIROS SUTARČIŲ RŪŠYS: pirkimas – pardavimas; mainai; sklolos padengimas ir turto perleidimas už rentą; renta; dovanojimas; nuoma; žemės nuoma; lizingas; gyvenamųjų patalpų nuoma; negyvenamųjų patalpų nuoma; ranga; statybos ranga ir kitais klausimais.
8. DRAUDIMO TEISĖS KLAUSIMAIS dėl pažeistų teisių gynimo sveikatos draudimo klausimais, kai sudaromos sveikatos draudimo sutartys su nevalstybinėmis draudimo institucijomis; nekilnojamojo ir kilnojamojo turto draudimo; įvairiais draudiniminių įvykių klausimais.
9. TAIKOS SUTARČIŲ: šalių taikinimo klausimais; atstovavimas šalių derybose, kai ginčą siekiama išspręsti ne teisme.
10. IR KITAIS CIVILINĖS TEISĖS KLAUSIMAIS.

ŽEMĖS TEISĖ: pirkimo; pardavimo; žemės tarp bendraturčių padalinimo; sankcijų; nuomos; žemės padalinimo; projektų; detaliųjų planų; namų valdų ir kt. klausimais.

DARBO TEISĖ:
1. Darbo sutarčių sudarymo ir nutraukimo klausimais;
2. Būtinųjų darbo sąlygų klausimais;
3. Išbandomojo laikotarpio klausimais;
4. Darbo sutarčių rūšių klausimais;
5. Žalos, susijusios su darbo santykiais, atlyginimo klausimais;
6. Materialinės atsakomybės klausimais;
7. Neteisėto atleidimo iš darbo klausimais;
8. Pažeistų darbo teisių gynimo, jų atstatymo ir kt. klausimais.


ADMINISTRACINĖ TEISĖ:
1. įvairiais administracinės teisės klausimais sprendžiant ginčą ne teisme ir teisme.


BAUDŽIAMOJI TEISĖ:
1. Konsultacijos, patarimai, dokumentų rengimas įvairiais baudžiamosios teisės klausimais.

FINANSŲ TEISĖ:
1. viešųjų ir privačių finansų, biudžeto sudarymo, finansinių planų rengimo, mokestinių ginčų sprendimo ir kitais finansų teisės klausimais.

KREIPIMOSI TVARKA:

* Siekiant kuo efektyviau bylą išspręsti, prašoma iš anksto užsiregistruoti, o į konsultaciją atvykti pasiruošus:
1) pas teisininkę atvykstama iš anksto užsiregistravus telefonu ir suderinus atvykimo laiką bei datą;
2) kreipiantis telefonu, kuo išsamiau apibūdinti situaciją;
3) atvykus tiksliai suformuluoti klausimus ir turėti su byla susijusius dokumentus, bei įrodymus;
4) jeigu teismo procesas pradėtas, turėti proceso dokumentus bei pranešimus dėl procesinių dokumentų teismui pateikimo termino;
5) esant būtinybei pareikalavus teisininkei, pateikti būtinus bylai papildomus įrodymus, ar pasistengti juos gauti ir kuo per trumpesnį laiką pristatyti;
6) neesant galimybei gauti ar pateikti papildomų įrodymų, apie tai informuoti teisininkę, jog neužvilkinant proceso ir terminų, būtų galima laiku ir tinkamai išspręsti papildomų užklausimų klausimus;
7) esant nustatytam procesiniam terminui, nevilkinti laiko ir kuo skubiau atvykti pas teisininkę, jog būtų galima laiku išanalizuoti bylą, tinkamai bei kokybiškai parengti dokumentus;
8) likus 3-5 d. terminui iki procesinių dokumentų įteikimo teismui, ginčų komisijai ar kitam administraciniam organui, už skubų bylos išanalizavimą ir dokumento parengimą, imamas 30 proc. papildomas mokestis nuo sutartos dokumento kainos. Likus 1 dienai iki procesinio dokumento įteikimo, imamas dvigubas mokestis pagal nustatytus tarifus;
9) procesinio dokumento surašymui imamas garantinis 50 proc. dokumento kainos užstatas (pavedimu į banko sąskaitą). Dokumentą parengus, užstatas į procesinio dokumento bendrą kainą įskaitomas;
10) paslaugos nutraukiamos dėl kliento kaltės, kai jis neveikia tikslingai, sąžiningai ir protingai, ar laiku nepateikia būtinų dokumentų ir nesistengia jų pats išreikalauti kai tai būtina, nevykdo ar nesilaiko būtinų proceso reikalavimų, ar už suteiktas teisines paslaugas vengia sąžiningai atsiskaityti, neatsiskaito arba yra nemokus;
11) už suteiktas paslaugos tinkamai atsiskaičius ar pateikus būtinus dokumentus, paslaugos gali būti atnaujinamos ir tęsiamos;
12) paslaugos teikiamos, laikantis įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, abiejų šalių teisingumo, protingumo, sąžiningumo, solidarumo bei konfidencialumo principų.

TEISINIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI:

*Paslaugų kainos nustatomos šalių susitarimu, vadovaujantis nustatytais įkainiais, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir vertę ir kitas aplinkybes, gali būti mažinamos arba didinamos.
*Susitarimas dėl paslaugų teikimo gali būti žodinis arba rašytinis, visais atvejais grįstas šalių teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.
Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 Nr. 1R-77 įsakymu, pasikeitė teisinių paslaugų įkainiai.
Teisinių paslaugų įkainiai skaičiuojami atsižvelgiant į LR statistikos departamento skelbtiną šalies užpraėjusio ketvirtčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkį 714,5 Eur (2 467 Lt) ir nustatytą koeficientą, ir, šiuos kriterijus:
1. bylos sudėtingumą;
2. teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą;
3. pakartotinį dalyvavimą toje byloje;
4. būtinybę išvykti į kitą vietovę;
5. teisinių paslaugų teikimo pobūdį;
6. sprendžiamų teisinių klausimų naujumą;
7. šalių elgesį proceso metu;
8. teisininko darbo laiko sąnaudas;
9. bylos kainą, turto vertę, dokumento apimtį;
10. paslaugų kokybę kitas svarbias aplinkybes.

TEISINIŲ PASLAUGŲ KAINOS:
1. Pirminė teisinė pagalba:
* pirminė konsultacija iki 0,30 val. - 14,50 Eur (50,00 Lt);
* pirminė konsultacija nuo 0,30 val. iki 1 val. – 29,00 Eur (100,00 Lt)

2. Antrinė teisinė pagalba specialiaisias teisės klausimais:
* konsultacija labai sudėtingose bylose, 1 val. – 71,45 Eur (246,50 Lt).
* už konsultacijas, klientus paruošiant pačius save atstovauti teismo posėdžiuose ar derybose, 1 val. kaina priklauso nuo bylos sudėtingumo kainos.

DOKUMENTŲ SURAŠYMO FIKSUOTOS KAINOS:
(dokumentų kainos gali mažinamos arba didinamos, priklausomai nuo aukčiau išvardintų kriterijų ir kitų aplinkybių)
Už teikiamas teisines paslaugas rekomenduojami fiksuoti užmokesčio dydžiai:
1. už pareiškimą spręsti ginčą ne teisme, jeigu toliau byla nagrinėjama teisme, – 0,3 = 214,35 Eur (739,50 Lt);
2. už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį – 2,5 =1786,25 Eur (6162,56 Lt);
3. už dubliką, tripliką – 1,5 = 1071,75 Eur (3697,53 Lt);
4. už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo – 1,5 = 1071,75 Eur (3697,53 Lt);
5. už atsakovo prieštaravimą dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, už ieškovo atsiliepimą į atsakovo prieštaravimą – 0,85 = 607,32 Eur (2095,27 Lt);
6. už pareiškimą išduoti teismo įsakymą – 0,25 = 178,62 Eur (616,25 Lt);
7. už skolininko prieštaravimą dėl kreditoriaus pareiškimo – 0,25 =178,62 Eur (616,25 Lt);
8. už prašymą atnaujinti procesą – 2,5 = 1786,25 Eur (6162,56 Lt);
9. už apeliacinį skundą – 2,5= 1786,25 Eur (6162,56 Lt) ;
10. už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, – 1,7 = 1214,65 Eur (4190,54 Lt);
11. už atsiliepimą į apeliacinį skundą – 1,3 = 928,85 Eur (3204,53 Lt);
12. už kasacinį skundą – 3 = 2143,50 Eur (7395,07 Lt);
13. už kasacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios arba apeliacinės instancijos teisme, – 2,2 = 1571,90 Eur (5423,05 Lt);
14. už atsiliepimą į kasacinį skundą – 1,7 = 1214,65 Eur (4190,54 Lt);
15. už atskirąjį skundą – 0,4 = 285,80 Eur (986,01 Lt);
16. už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, – 0,4 = 285,80 Eur (986,01 Lt);
17. už kitų, nenurodytų dokumentų parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) – 0,1= 71,45 Eur (245,50 Lt);
18. už kiekvieną paklausimą renkant bylai reikalingus įrodymus – 0,01 = 7,14 Eur (24,65 Lt);
19. už vieną teisinių konsultacijų, pasirengimui dalyvavimo derybose ar šalių taikinime, dalyvaujant šalių derybose ar taikinime, atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, valandą – 0,1 = 71,45 Eur (245,50 Lt);
20. kitų teisinių paslaugų, nenurodytų virš punktuose, teikimo valandą – 0,1 = 71,45 Eur (245,50 Lt).
Pastaba. Į paslaugų kainas įeina dokumentų ir bylos analizė, tyrimai, įrodymų rinkimas, bei pasirengimui skirtas laikas ir pastangos.
Klientai telefonu nekonsultuojami, arba tik dalinai ir sąžiningai mokūs, kai vėliau už gautą paslaugą atvykę atsiskaito.
Už suteiktas teisines paslaugas privaloma atsiskaityti iš karto grynais arba pavedimu, o jeigu už paslaugų paketą viena kaina sutariama, tai gali būti mokama dalimis, pagal abiejų šalių susitarimą. Visais atvejais kainos gali būti keičiamos, priklausomai nuo bylos tėkmės ir situacijos keitimosi, sudėtingumo ir pan.
Klientams, atsiskaičius visiškai ar iš dalies, visais atvejais išrašomos sąskaitos - faktūros.

Asmenys, besikreipiantys teisinių paslaugų ir jas gaudami, turi laikytis teisininko profesinės paslapties ir bylos konfidencialumo.
Iki malonaus susitikimo!

Teisininkė DANUTĖ VIPARTIENĖ
Kontaktai:
Tel. Nr.: + 370 615 96771 + 370 615 96771
E-paštu: dvteisineskonsultacijos@gmail.com
Ind. veiklos paž. reg. Nr. 266991, EVRK (2 red.) Nr. 691030, Trakai

Įgūdžiai

Civilinė teisė Darbo teisė Šeimos teisė Administracinė teisė Procesinių dokumentų rengimas Paveldėjimo teisė Žemės teisė Baudžiamoji teisė Finansų teisė Daiktinė teisė

Kontaktai

Adresas: Trakai

+370 615 96 771 +370 615 96 771

dvteisineskonsultacijos@gmail.com


Pasidalink