Taisyklės

Savasmeistras.lt veiklą vykdo UAB "Savaitė", Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius (toliau - savasmeistras.lt).

Svetainės vartotojas (toliau – Vartotojas) yra tiek paslaugas siūlantis, tiek paslaugų ieškantis ar tiesiog besilankantis svetainėje fizinis ar juridinis asmuo. Taisyklės yra privalomos visiems svetainės savasmeistras.lt Vartotojams.

Vartotojas išreiškia savo sutikimą su savasmeistras.lt Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir forma naudodamasis internetine svetaine www.savasmeistras.lt. Asmenys, nesutinkantys su bent viena šių Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti savasmeistras.lt Vartotojais.

Prie savo profilio Vartotojui leidžiama susikurti tiek paslaugų aprašymų, kiek skirtingų paslaugų jis siūlo. Analogiškai ir su darbo pasiūlos / paslaugos paieškos skelbimais. Tiek paslaugos aprašymo, tiek ir darbo pasiūlos / paslaugos paieškos tekstai savo turiniu turi atitikti kategorijas, į kurias jie įvedami.

Savo profiliui ar paslaugoms iliustruoti draudžiama naudoti svetimas nuotraukas, kas galimai pažeistų trečiųjų šalių autorines teises. Ant nuotraukų neturi būti jokių kitų svetainių logotipų.

Draudžiama svetainėje savasmeistras.lt talpinti ar kitiems svetainės vartotojams kokiu nors būdu perduoti informaciją, kuri gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikoma pažeidžiančia teisės aktuose įtvirtintas normas ar skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams, ar sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę*:

apie prekybą žmogaus ir/ar gyvūnų organais;

apie prekybą ginklais ir/ar šaudmenimis, žvejybos ir/ar medžioklės įrankiais bei įranga, jei jų laikymą ar naudojimą riboja LR teisės aktai;

neteisingo, kaip nors klaidinančio, apgaulingo, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, atvirai pornografinio turinio tekstus ar nuotraukas;

tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą kurstančius tekstus ar nuotraukas;

apie bet kokius vaistus, vaistinius preparatus, maisto papildus, narkotines ir psichotropines medžiagas, taip pat kitas medžiagas naudojamas kaip narkotikų pakaitalai (pakaitines medžiagas);

apie pavojingas chemines medžiagas, galinčias sukelti pavojų gyvybei, sveikatai ar aplinkai;

autorių ar intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančią informaciją ar prekes;

trečiųjų asmenų privatumo teises pažeidžiančio turinio informaciją: jų nuotraukas, asmeninę informaciją, adresus;

elektroninio pašto adresų sąrašus;

paslaugas ir medžiagą, susijusią su dalyvavimu vadinamosiose finansų piramidėse, t.y. naujų narių pritraukimo principu kuriamose finansų struktūrose, kuriose pagrindinis (arba vienintelis) pelno šaltinis yra naujų narių mokamas registravimo mokestis;

paslaugas ir informaciją, skatinančias siųsti papildomai apmokestintas SMS ar skambinti padidinto tarifo numeriais;

apie partnerystės, lojalumo programų paskyras ir su šiomis programomis susijusias paslaugas (pvz., apmokamas nuorodų spaudinėjimas);

bet kokias kitas paslaugas ir/ar prekes, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia teisės aktai.

* sąrašas nėra baigtinis. Vartotojas siūlydamas paslaugas ar prekes, kai prekyba jomis galimai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, veikia išimtinai savo rizika ir savasmeistras.lt jokiomis aplinkybėmis nebus atsakingas už tokios informacijos turinį.

Savasmeistras.lt pasilieka teisę ištrinti paslaugos aprašymo arba darbo pasiūlos skelbimo turinį iš savasmeistras.lt duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, kertasi su savasmeistras.lt vykdoma politika ar kenkia svetainės įvaizdžiui.

Jei Vartotojas pakartotinai pažeidinėja šias Taisykles, savasmeistras.lt turi teisę be įspėjimo uždrausti jam toliau dalyvauti svetainės savasmeistras.lt veikloje, t. y. ištrinti Vartotojo paskyrą ar kitaip blokuoti jo prieigą prie svetainės.

Savasmeistras.lt tik teikia technines priemones informacijai (paslaugų aprašymo bei darbo pasiūlos skelbimų, komentarų) patalpinti interneto svetainėje. Savasmeistras.lt nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.

Savasmeistras.lt atsako tik už informacijos, pateikiamos Vartotojo paskyroje, paslaugos siūlyme ar paslaugos teikėjo paieškos skelbime, techninį patalpinimą į savasmeistras.lt duomenų bazę, jei tik turinys atitinka šių Taisyklių reikalavimus.

Savasmeistras.lt neatsako už svetainės veiklos sutrikimus dėl įvairių trikdžių (interneto, virusų ir pan.).

Savasmeistras.lt neatsako dėl savasmeistras.lt veiklos sutrikimo ar nuostolių veiklos dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių savasmeistras.lt negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti savasmeistras.lt veiklos.

Savasmeistras.lt neatsako už Vartotojų apie save pateikiamos informacijos, Vartotojų sukuriamų paslaugos ar darbo pasiūlos skelbimų, komentarų, esančių svetainėje, turinį ar jų atitikimą tikrovei bei dėl to galimai atsirandančius nuostolius.

Savasmeistras.lt neatsako už tarp svetainės Vartotojų galimai kilsiančius nesusipratimus siūlant darbą, teikiant paslaugas, atsiskaitant už jas ar kaip kitaip naudojantis svetaine savasmeistras.lt

Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis arba prisijungiant prie svetainės, ši registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą bei prisijungimo prie svetainės datą bei laiką.

Vartotojas sutinka, kad jo pateikti kontaktiniai duomenys būtų naudojami reklaminiais tikslais siunčiant jam įvairaus pobūdžio informaciją.

Savasmeistras.lt yra visų teisių į interneto svetainės adresu savasmeistras.lt turinį bei savasmeistras.lt duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jos naudojimą. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas interneto svetainės adresu savasmeistras.lt turinio pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško savasmeistras.lt leidimo, yra autorinių teisių pažeidimas ir jam taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas svetainės Vartotojams jų pačių sukurtų tekstų ar nuotraukų atžvilgiu.

Vartotojas sutinka, kad savasmeistras.lt turi teisę panaudoti Vartotojų darbų nuotraukas reklaminiais tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Nei savasmeistras.lt, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui jokio autorinio ar kitokio atlygio už tokio turinio panaudojimą.

Savasmeistras.lt turi teisę bet kada svetainėje savo nuožiūra sukurti naujas ar naikinti jau esamas kategorijas, to pasekoje perkelti skelbimus į kitas kategorijas nekeičiant Vartotojo informacijos.

Be atskiro įspėjimo savasmeistras.lt gali atlikti nedidelius Vartotojų tekstų redagavimo veiksmus, jei tekstai bus pateikiami su gramatinėmis klaidomis, naudojant žargoną, necenzūrinius žodžius ar akivaizdžiai klaidinant kitus Vartotojus.

Savasmeistras.lt pasilieka teisę ant visų Vartotojų nuotraukų, naudojamų svetainėje savasmeistras.lt, uždėti svetainės logotipą.

Savasmeistras.lt turi teisę bet kuriuo metu iš dalies arba visiškai keisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje savasmeistras.lt momento. Jei Jūs ir toliau dalyvausite savasmeistras.lt veikloje po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

Savasmeistras.lt svetainės Vartotojas sutinka su šiomis Taisyklėmis ir pareiškia, kad ji/jis pateikia savo duomenis svetainei savasmeistras.lt savo noru bei sutinka, kad jos/jo pateikti duomenys, būtų saugomi savasmeistras.lt duomenų bazėje neribotą laiką. Vartotojas pateikia savo duomenis savasmeistras.lt tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ar kopijuoti.

Svetainės savasmeistras.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl savasmeistras.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu. Jei nesutarimai taikiai neišprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.